1-01

ලොකු කොළ ගැන දැනගමු.

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ 11 වැනි මුදල් නොට්ටු කාණ්ඩය නිකුත් කලේ 2011 වසරේදීය. ඒ පිළිබඳව දැනගැනීමට සිත FM IQ මීටරේ තබන ලද සටහනක්.

ශ්‍රී ලංකා මහාබැංකුවේ 11 වැනි මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය නිකුත් කලේ 2011 වසරේදීය. එහි තේමාව වුනේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වූ සතුන්, නැටුම් ශිල්පින්, සංවර්ධනය හා සෞභාග්‍යය යනාදියයි. මෙම නෝට්ටු කාණ්ඩයට රුපියල් 20,50, 100, 500, 1000, 5000 වටිනාකම් සහිත නෝට්ටු ඇතුලත් වුණා

රුපියල් 500 නෝට්ටුව

මෙම නෝට්ටුව දම් පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර, නෝට්ටුවේ මුහුණත ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය හා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ රූපයක් දැක්වේ. එහි පසුබිමේ මහනුවර ලංකාතිලක විහාරය දැක්වේ. නෝට්ටුවේ දකුණු පස ලංකාවට ආවේනික වන ශ්‍රී ලංකා අළු ගිරවා  සහ වම්  පස පහලට වන්න හෙළ නීල පරමයා නමැති සමනලය දැක්වේ. නෝට්ටුවේ පිටුපස පහත රට දෙවොල් මඩු සම්ප්‍රදායේ තෙල්මේ නැටුම් ශිල්පියෙක් හා යක් බෙරවාදකයෙක් දැක ගැනීමට හැකි වේ. නෝට්ටුවේ දකුණු පස උඩ පද්ම නිධි මුරගලක් හා ලියවැල් දැක්වේ.

 

රුපියල් 1000 නෝට්ටුව

මෙම නෝට්ටුව ලා කොළ පැහැයට හුරු වේ. මෙහි මුහුණතේ ගම්පොල නුවරඑළිය මාර්ගයේ අලුතෙන් ඉදි වූ රම්බොඩ උමග හා පැරණි රම්බොඩ දුර්ග මාර්ගය දැක්වේ. නෝට්ටුවේ දකුණු පස ශ්‍රී ලංකා ගිරාමලිත්තා සහ නෝට්ටුවේ වම්  පස පහල සිතිර සිව්වා නමැති සමනලය දැකගන්න පුළුවන්. නෝට්ටුවේ පසුපස සබරගමු නැටුම් සම්ප්‍රදායට අයත් මල්පදය නැටුමේ යෙදෙන ශිල්පියෙක් හා දවුල් බෙර වාදක ශිල්පියෙක් දැක්වේ. නෝට්ටුවේ දකුණු පස උඩ බහිරව රූප, දිසා පාළක රූප සහිත මුරගලක් හා ද්විත්ව ලියවැලක් මේ නෝට්ටුවේ දැක්වේ.

 

රුපියල් 5000 නෝට්ටුව

මෙම නෝට්ටුව රත්රන් පැහැයට හුරු වේ. මෙහි මුහුණත වෙහෙරගල වේල්ලේ හා ඊට පසුබිමින් කැනියොන් වේල්ලේ රූපයක් දැක්වේ.  ඒ වගේම නෝට්ටුවේ දකුණු පසට වන්න ශ්‍රී ලංකා කහ කන් කෝණ්ඩයෙක් (ගුරු කෝණ්ඩයෙක්) දැක්වේ. නෝට්ටුවේ වමපස පහල දෙහි සැරියා නමැති සමනලයාගේ රූපයක් දැක්වේ. නෝට්ටුවේ පිටුපස නාග රාක්ෂ නැටුමේ යෙදෙන ශිල්පියෙක් දැක ගැනීමට හැකි වේ.  නෝට්ටුවේ දකුණු පස උඩ  කොටසේ රත්න ප්‍රසාදයේ මුරගල හා කල්ප වෘක්ෂ ලියවැල් මෝස්‌තර දැක්වේ.

13516218_252649118447553_3632521432583022788_n

500-01

1000

5000-01

3-01