අම්මා

ඇය අම්මා නම් විය

අසමාන,

අභිමාන,

අසීමිත,

අප්‍රමාණ,

අප්‍රතිහත,

අග්‍රගණ්‍ය වූ ඇය…

අම්මාය.

අම්මා

ඇය අම්මා නම් විය courtesy – helpagesl.org

1 Comment

  1. Ranga

    honda nisandasak.

    Reply